Adatkezelési szabályzat

TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSRŐL

RUM KOCSMA KFT.

Alulírott Rum Kocsma Kft., mint Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése tárgyában az Érintettnek az alábbi tájékoztatást nyújtja:

1. A kezelt személyes adatok köre:

Adatkezelő az Érintett által a BOB-ban (Rum Kocsma Kft. üzletében) a szolgáltatások igénybevétele kapcsán rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli: 

név, telefonszám, e-mail cím

2. Az adatkezelés jogalapja:

2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve az érintett hozzájárulása. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. A szolgáltatás igénybevétele során köteles a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a szolgáltatást nem tudjuk teljesíteni.

3. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Érintett számára megfelelő információ, ajánlat, szolgáltatás nyújtása és kapcsolattartás, illetve panasz esetén a panasz közlésének lehetővé tétele, a panasz azonosítása és a törvényből származó kötelezettségek, kötelező adatok felvétele.

4. Adattovábbítás:

Adatkezelő az Érintett személyes adatait harmadik személyeknek, valamint harmadik államok és nemzetközi szervezetek részére kizárólag az Érintett erre irányuló, kifejezett hozzájárulásával továbbíthatja.

5. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység esetében 

  1. a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy 
  2. adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig, 
  3. bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 
  4. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év, valamint a 2000. C. a Számvitelről szóló törvény 169. § (1) bekezdése alapján a bizonylat megőrzési kötelezettség ideje 8 év. 

Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:

Az Érintett az Adatvédelmi Szabályzatban, valamint az Érintett jogairól szóló Tájékoztatóban foglaltak szerint kérelmezheti az Adatkezelő részéről történő tájékoztatás nyújtását, az adatok törlését, helyesbítését vagy zárolását, illetve az adatkezelés ellen tiltakozhat.

Amennyiben Érintett az adatkezelést sérelmesnek véli, kártérítésre vagy sérelemdíjra tarthat igényt, bírósághoz fordulhat, felügyeleti hatósági eljárást kezdeményezhet, valamint panaszt tehet az adatvédelmi tisztviselőnél.

7. Kapcsolat 

Adatkezelő elérhetősége
Név: Rum Kocsma Kft.
Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-987643
Adószám: 14377901-2-41
E-mail: matmanninger@gmail.com
Kelt, Budapest, 2018. május 25. 

…………………………………

Adatkezelő